Copyright holder: Vattenfall                                                         Title: Horns Rev 1 Wind Farm 
Photographer Christian Steiness.  The Photo was taken the 12th of February 2008 13.00 o'clock

Vår forskning


Vi vill genom tvärvetenskaplig forskning underlätta utvecklingen mot mer vindkraft i elnäten. Det gör vi genom  att besvara flera relevanta frågor för planering av vindkraft på bästa sätt inom några av våra forskningsområden.

Forskningen har ambitionen att förstå såväl helheten som hur de ingående delsystemen samverkar samt hur de olika systemen fungerar var för sig vid planering och integration av vindkraft i samhället 

Genom att samla dessa forskningsområden under en gemensam plattform så knyts olika kompetenser samman och vilket gör att vi kan uppnå samordningseffekter.

Pågående projekt 2019

Vindkartering och kallt klimat

Var och på vilken höjd finns gynnsamma vindförhållanden? Hur påverkar parker varandra på stora avstånd?

Finns vid Uppsala Universitet, Institutionen för Geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära.

Kontakt vindkartering: Johan Arnqvist, UU-Geo, johan.arnqvist@geo.uu.se

Kontakt kallt klimat: Johan Casselgren, LTU, johan.casselgren@ltu.se

Strömningsmekanik för vindturbiner i parker och i skog 

Hur ska vi placera vindkraftverk för att undvika att de påverkar varandra mer än nödvändigt? Hur fångar enskilda turbiner upp vinden? Hur bromsas vind upp och fördelar sig i hela vindkraftsparker? 

Finns vid KTH, Institutionen för mekanik, Uppsala Universitet , Institutionen för geovetenskaper, Enheten för vindenergi, Campus Gotland och vid Uppsala Universitet, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.

Kontakt: Stefan Ivanell, UU-Geo & KTH-Mek, stefan@standupforwind.se

Elsystem 

Hur ska den producerade energin integreras i kraftnätet och elsystemet? Hur påverkar el från vindkraft planering, utbyggnad och reglering av elnätet?

Finns på KTH, Institutionen för elektriska energisystem.

Lars Herre, KTH-EE, lherre@kth.se

Ljud

Hur påverkar vindförhållanden den genererade effekten, ljudgenerering och ljudutbredning? Hur kan man undvika att närboende drabbas av buller eller får försämrad boendemiljö?

Finns på KTH, Marcus Wallenberg Laboratoriet och Finns vid Uppsala Universitet, Institutionen för Geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära.

Kontakt: Karl Bolin, KTH-MWL, kbolin@kth.se

Vertikalaxlade vindkraftsystem

Hur kan vertikalaxlade och direktdrivna turbiner utnyttjas på bästa sätt?

Finns på Uppsala Universitet, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.

Kontakt: Hans Bernhoff, UU-Tekn, hans.bernhoff@angstrom.uu.se

Generatorer och styrsystem

Hur designar man permanentmagnetiserade generatorer med omriktare för vindkraftverk? Hur fungerar olika kontrollsystem för enskilda verk och för parker?

Finns på Uppsala Universitet, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.

Kontakt: Hans Bernhoff, UU-Tekn, hans.bernhoff@angstrom.uu.se

Landskap och deltagande planering 

Vilka konsekvenser finns för planering av vindkraft från ett landskaps synvinkel? Hur kan deltagande planering för vindkraft utformas och utvecklas? Dessa teman inkluderar perspektiv på landskapet utifrån landskapsekologi, kulturgeografi och miljömässig rättvisa.

Finns vid Uppsala Universitet , Campus Gotland, Kulturgeografiska institutionen.

Kontakt: Sanna Mels, sanna.mels@geo.uu.se

Drift och underhåll

Finns vid KTH, Skolan för elektro och systemteknik (EES).

Kontakt: Patrik Hilber, patrik.hilber@ee.kth.se