SLU

Forskningsområde och forskargrupp

Projekt inom vindenergi

Nedan hänvisas i länkar till ett antal projekt vid SLU, som behandlar olika aspekter av fr a vindkraftsetableringar på miljön och på vissa djurgrupper.

Vindkraft och renskötsel

Vindkraft och fladdermöss

Marin vindkraft på gott och ont - organismpåverkan (Hemsida under uppdatering)

Landskapsplanering, markanvändning

Underlagsdata för markanvändning

Effekter av vindkraftsexploatering på kungsörnens biotopval och häckningsframgång

Personal (Inom vindkraft)

Titel

Namn/Efternamn

E-post

Forskningsområde

Publikationer inom vindenergi